Välkommen till en webbplats för dig som jobbar med ishallar och andra vintersportarenor! Här kan du ta del av det allra senaste inom teknik, drift, energieffektivisering och kompetensutveckling.

Publicerad 2014-07-03

Energi & Kylanalys projekterar och effektiviserar ishallar med beprövad arbetsmodell

Energi & Kylanalys har under det senaste året anlitats i flera projekteringsprojekt i svenska ishallar, bland annat Hällefors, Gimo, Hedemora och Cloetta Center. Energi & Kylanalys objektivitet och kompetens när det gäller ishallars energisystem är en avgörande faktor vid valet av partner för projektering och föreskrivare. Energi & Kylanalys metod bygger på en grundläggande teknikinventering följt av en energianalys innan åtgärder föreslås.

En svensk genomsnittshall köper cirka 1000 MWh per år och i de flesta anläggningar kan man med relativt enkla medel spara 20-40 procent. Jörgen Rogstam, vd på Energi & Kylanalys, rekommenderar en arbetsmodell i minst fyra steg för att styra projektet:

1. Teknikinventering

-Genom besök på plats skaffar vi oss en uppfattning om den tekniska statusen på anläggningen. Resultatet blir en rapport med åtgärdsförslag och tillhörande kostnadsuppskattningar. Denna tjänar som grund för eventuella åtgärder.

2. Rambeskrivning

-Utifrån inventeringsrapporten och beställarens önskemål upprättas en teknisk rambeskrivning. Denna ligger till grund för upphandling av de åtgärder som beställaren önskar.

3. Upphandlingen

-Vi bistår med granskning av inkomna anbud, energiberäkning för jämförelse och livscykelkostnadsanalyser. Med detta tekniska stöd kan fler faktorer än pris vägas in, såsom prestanda och livslängd, vilket starkt bidrar till att hålla driftskostnaderna nere.

4. Genomförandet

-När åtgärderna ska genomföras agerar vi beställarstöd och kan ta de djupa tekniska diskussionerna med utförarna, vilket stärker beställarens roll och förbättrar möjligheten att fatta rätt beslut.

Arbetsmodellen skapar kontinuitet

-Genom att följa arbetsmodellen blir det kontinuitet i projektet/upphandlingen och beställaren får stöd från ax till limpa. Det föreligger ju alltid en risk när nya personer och organisationer tar över mellan olika faser att ursprungsidén med en åtgärd går förlorad. Arbetsmodellen kan kompletteras med en utvärderingsfas efter genomförandet. I denna fas utvärderas prestandan av åtgärden eller systemet i fråga. Denna fas glöms ofta bort men borde naturligtvis vara obligatorisk för att svara på frågan om man fått vad man betalt för.

Läs mer:

Vintersportarenor.se / Energi & Kylanalys  I  info@ekanalys.se